วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร : กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้ครอบครัว

ประวัติสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

โครงสร้างอัตรากำลัง

วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

โครงการที่สำคัญของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

แผนปฏิบัติงานประจำปีสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

แผนปฏิบัติงานประจำปีสำนักงานเกษตรอำเภอ

คณะผู้บริหารงาน และบุคคลากรข้าราชการ

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

 

 

KM สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

โครงการ Food Safety

โครงการศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการวิสาหกิจชุมชน

     แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)                 .::รายละเอียด::.

KM สำนักงานเกษตรอำเภอ

อำเภอเมืองเชียงราย

อำเภอเชียงแสน

อำเภอเชียงของ

อำเภอแม่จัน

อำเภอแม่สาย

อำเภอแม่สรวย

อำเภอพาน

อำเภอเวียงชัย

อำเภอพญาเม็งราย

อำเภอเทิง

อำเภอป่าแดด

อำเภอขุนตาล

อำเภอเวียงแก่น

อำเภอเวียงป่าเป้า

อำเภอแม่ลาว

อำเภอแม่ฟ้าหลวง

อำเภอดอยหลวง

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุฝึกอบรม/วัสดุสาธิต

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟป่า

 

 

 

โครงการรับจำนำพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด

     ข่าวประชาสัมพันธ์การับจำนำพืชเศรษฐกิจ.

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดงานรัฐบาลพบประชาชน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ ห้างเซ็นทรัล เชียงราย

ำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและเปิดโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ ไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย นำโดยนายสุเทพ  ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมงานเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ ฯ ระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555
ณ บริเวณชุมชนสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(ภาคเหนือ) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 

ประมวลภาพการติดตามนิเทศงาน

การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ภายใต้โครงการรับจำนำ

(ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง)

แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ และเกษตรกร เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก

  l                                                                                                                                                                                              ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลัง

 

หน่วยงานภายใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมชลประทาน

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมการข้าว

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

ระบบอินทราเน็ต (SSNET)

กองการเจ้าหน้าที่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ

สำนักงาน กพ.

ห้องสมุดความรู้การเกษตร

สื่อเกษตรครบวงจร

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

เว็บไซด์หน่วยงานในกรมส่งเสริมฯ

พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน

พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

เว็บไซด์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย

สำนักงานเกษตรอำเภอพาน

สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 

สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงชัย

สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น

สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงรุ้ง

สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง

เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอ Download ข้อมูลได้ที่นี่

ถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์ ฉบับที่ 8/2555

การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

โครงการนำร่องสาธิตการใช้มาตรการควบคุมการเผาในที่โล่งพื้นที่เกษตรกรรม

มาตรการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

มาตรการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 ข้อแนะนำในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
สอบถามปัญหา/ข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 081-2437592 , 081-905333

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

  

  

  

ข้อมูลสถิติการเกษตร

รายงานภาวะการปลูกพืช ปี 2552/53

รายงานภาวะการปลูกพืช ปี 2551/52

รายงานภาวะการปลูกพืช ปี 2550/51

รายงานภาวะการปลูกพืช ปี 2549/50

รายงานภาวะการปลูกพืช ปี 2548/49

รายงานภาวะการปลูกพืช ปี 2547/48

สถิติข้อมูลการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น

สถิติการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ปี 2552

สถิติการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ปี 2551

สถิติการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ปี 2550

สถิติการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ปี 2549

สถิติการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ปี 2548

ระบบฐานข้อมูลกรมส่งเสริม

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ในพระราชานุเคราะห์

โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน (ทะเบียนเกษตรกร)

ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี 2553/53

ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้าน

การเกษตร

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วิสาหกิจชุมชน

ารจัดการความรู้ KM

อาสาสมัครเกษตร

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบกรมฯ

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร RBM

ระบบฐานข้อมูลสำหรับพืช GAP

ระบบฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร

ระบบข้อมูลสารสนเทศกรมส่งเสริม

ระบบรายงานผลฯ E-project

ศูนย์บริการการเกษตรเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ราคาสินค้าการเกษตร

มติและเกณฑ์การรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาขายปลีกอาหารสดประจำวัน

ราคาเฉลี่ยรายเดือนของสินค้าสำคัญ

ในตลาด กทม.

ราคาสินค้าการเกษตรตลาดสี่มุมเมือง

หนังสือพิมพ์ l เคเบิลทีวี

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
มติชน
ผู้จัดการ
แนวหน้า
อ.ส.ม.ท
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ

ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
NBT

PBS
Nation

 

l ฝ่ายบริหารทั่วไป  โทรศัพท์ 0-5315-2684  โทรสาร 0-5315-2683 l กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  โทรศัพท์ 0-5315-2685 l

l กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกร  โทรศัพท์ 0-5315-2682 l กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  โทรศัพท์ 0-5315-2679 l

-------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย  ตั้งอยู่ที่ 454  หมู่ 9  ตำบลสันทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57000
เว็บจะสมบูรณ์ขนาดจอภาพ 1024 by 768 Pixels    

E-mail : chiangrai@doae.go.th  หรือ โทรศัพท์  0-5315-2684